logo

Seznam pro vývojáře

Smluvní ujednání pro službu Mapy API

OBSAH

1. Úvod
2. Způsoby užití Služby
3. Licenční podmínky
4. Prémiové způsoby užití Služby
5. Zakázané užití Služby
6. Práva Provozovatele
7. Vyloučení odpovědnosti Provozovatele
8. Zpracování osobních údajů
9. Změna Smluvního ujednání

1. Úvod

1.1. Služba Mapy API (dále jen „Služba“) je provozována společností Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, IČO 26168685, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen „Provozovatel”).

1.2. Služba umožňuje svým uživatelům (dále jen „Uživatel”) používat mapové funkce na vlastních webových stránkách Uživatelů a v rámci vlastních aplikací Uživatelů (webové stránky a aplikace dále jen jako „Odvozené aplikace”).

1.3. Mezi poskytované mapové funkce Služby patří zejména, nikoliv však výlučně, zobrazování mapových a obrazových podkladů, poskytování uživatelského rozhraní pro práci s těmito podklady (pohyb mapy, změna měřítka apod.), poskytování funkcionality vyhledávání v databázi adres a regionů, plánování tras atd., a to pouze v rozsahu dokumentovaném na webové stránce Služby dostupné na internetové adrese (URL): https://api.mapy.cz.

1.4. Používáním Služby vyjadřuje Uživatel pochopení celého znění tohoto smluvního ujednání (dále jen „Smluvní ujednání”) a souhlas s ním. Uživatel používáním Služby stvrzuje, že je plně zodpovědný za jím použitý způsob užití Služby v souladu s tímto Smluvním ujednáním. Uživatel dále stvrzuje, že je oprávněn toto Smluvní ujednání uzavřít.

2. Způsoby užití Služby

Uživatel je oprávněn k užití Služby pouze za těchto podmínek:

2.1. Základní – v případech neuvedených v článku 4. a článku 5. tohoto Smluvního ujednání lze Službu používat zdarma, bez nutnosti uzavření zvláštní smlouvy s Provozovatelem, a to pouze v souladu s tímto Smluvním ujednáním a dokumentací funkcionalit Služby zveřejněných na webové stránce Služby (api.mapy.cz).

2.2. Prémiové – uživatel může Službu užít způsoby dle článku 4. tohoto Smluvního ujednání pouze na základě zvláštní samostatné smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Provozovatelem.

2.3. Zakázané – uživatel nesmí Službu používat zakázaným způsobem dle článku 5. tohoto Smluvního ujednání.

3. Licenční podmínky

3.1. Provozovatel poskytuje Uživateli za podmínek uvedených ve Smluvním ujednání oprávnění užít Službu, tj. Provozovatel poskytuje oprávnění přístupu k databázi mapových a jiných podkladů (jako jsou např. kartografická díla, ortofotomapa, Panorama fotografie, vektory, body zájmu, databáze adresních bodů, výsledky hledání tras) a jiných dat či výstupů (dále jen „Obsah Služby“) a oprávnění užít Obsah Služby v Odvozených aplikacích, a to pouze pomocí funkcionalit Služby poskytovaných Provozovatelem.

3.2. Naplňuje-li výstup Služby, který Uživatel získá, znaky autorského díla, poskytuje Provozovatel tímto Uživateli bezplatnou, nevýhradní, územně a časově neomezenou licenci k užití takového díla, a to pouze způsobem, jakým lze užít Službu dle tohoto Smluvního ujednání.

3.3. Veškerá autorská a jiná práva duševního vlastnictví k Obsahu Služby, jakož i ke zdrojovému kódu Služby náleží Provozovateli nebo jeho dodavatelům. Uživatel je povinen v rámci Odvozené aplikace řádně označit nositele autorských a jiných práv duševního vlastnictví ke Službě a Obsahu Služby a není oprávněn bránit či modifikovat uvedení nositele autorských a jiných práv duševního vlastnictví v případech, kdy je toto označení již součástí Služby či Obsahu Služby.

3.4. Uživatel nesmí Obsah Služby nijak upravovat, ukládat, rozmnožovat, vytvářet s jeho pomocí odvozená mapová díla nebo používat jinými způsoby, než které umožňuje dokumentace funkcionalit Služby a Smluvní ujednání.

3.5. Uživatel nesmí nijak pozměňovat, přemisťovat nebo odstraňovat znění a viditelnost copyrightů a loga Mapy.cz a musí je zachovat v souladu s původní implementací Služby Provozovatelem.

3.6. Na veškerý obsah Odvozené aplikace, včetně jejího kódu, nad rámec Obsahu Služby (zejména, nikoliv však výlučně, zobrazovaná data a kód stránky, aplikace či jiného systému, kde je Služba integrována), musí mít Uživatel zákonná práva pro užití takového obsahu nebo kódu.

3.7. Uživatel je povinen zajistit, že koncoví uživatelé Odvozené aplikace budou seznámeni se skutečností, že Odvozená aplikace obsahuje Obsah a funkcionality Služby a upozornit uživatele Odvozené aplikace, že se na její užití vztahují rovněž podmínky Provozovatele a zásady zpracování osobních údajů Provozovatele. Uživatel zajistí, aby koncoví uživatelé Odvozené aplikace souhlasili s podmínkami Provozovatele. Dále je Uživatel povinen zajistit, aby užívání Služby Uživatelem a koncovými uživateli Odvozené aplikace bylo v souladu se Smluvním ujednáním a ostatními podmínkami Provozovatele.

3.8. Uživatel bere na vědomí, že na užití Služby se vztahují další pravidla a omezení uvedená v dokumentaci publikované na webové stránce Služby, přičemž Uživatel je povinen tato pravidla dodržovat.

3.9. Provozovatel neposkytuje technickou podporu pro Odvozené aplikace, tuto zajišťuje sám Uživatel.

4. Prémiové způsoby užití Služby

Používat Službu a Odvozené aplikace samostatně nebo ve spojení s jinou službou či aplikací způsobem dle tohoto článku 4. Smluvního ujednání je možné pouze na základě zvláštní samostatné smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Provozovatelem. O prémiové užití Služby se jedná v těchto případech, není-li Provozovatelem předem stanoveno či s ním dohodnuto jinak:

4.1. V případech použití, kdy jsou uživatelé internetu jakýmkoliv způsobem omezeni v přístupu k plné funkcionalitě Odvozené aplikace (např. zpoplatněný přístup, uzavřené komunity na pozvání, přístup prostřednictvím odkazu zaslaného na e-mail, přístup vybraných zaměstnanců Uživatele atp.).

4.2. V případech provozování Odvozených aplikací v rámci uzavřených vnitřních podnikových sítí, intranetu či za firewallem.

4.3. V případech, kdy Služba bude podkladem Odvozené aplikace či jiného odvozeného výstupu Uživatele, které nebudou veřejně přístupné a bezplatné.

4.4. V případech, kdy jsou vizualizace Obsahu Služby prezentované nad jinými mapovými podklady, než které jsou součástí Služby, nebo je v rámci Odvozené aplikace zároveň se Službou používána jiná mapa, např. zobrazen detail, nebo Panorama fotografie na jiné mapě.

4.5 V případech, kdy má být Služba či data z ní užívána pro vytvoření produktu, služby, funkce, aplikace či obdobnému účelu, který je podobný Službě či jinému produktu nebo službě provozované Provozovatelem.

4.6. V případech zpřístupňování Obsahu Služby veřejnosti jiným způsobem než v síti internet (např. tiskem, televizním přenosem či jinými způsoby).

4.7. V případech, kdy mají Odvozené aplikace formy katalogů, reklamních serverů, adresářů atp., a kdy zároveň zveřejněné třetí strany za toto zveřejnění hradí úplatu či poskytují jako protihodnotu zboží či služby.

5. Zakázané užití Služby

Služba nebo Odvozená aplikace nesmí být použita v následujících případech:

5.1. Užití nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky, jakož ani s právním řádem jiného státu, kde může být Služba provozována.

5.2. Užití nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

5.3. Uživatel nesmí v Odvozených aplikacích zobrazovat obsah nepocházející ze Služby způsobem, který by mohl vést k názoru, že jde o obsah sponzorovaný, vlastněný nebo nabízený Provozovatelem.

5.4. Odvozená aplikace nesmí obsahovat počítačové viry, červy, trojské koně, spyware ani jiné škodlivé programy a kódy.

5.5. Uživatel nesmí vkládat reklamu přímo do Obsahu Služby. Zobrazovat reklamu v rámci vlastního obsahu Uživatele v Odvozených aplikacích jinak než integrací do přirozeného Obsahu Služby je však dovoleno.

5.6. Uživatel není oprávněn:

5.6.1. kopírovat, rozkládat, dekompilovat, překládat, rozebírat nebo se jinak pokoušet získávat zdrojový kód nebo zdrojová data Služby či jakkoliv související se Službou;

5.6.2. poskytovat jakýmkoliv třetím osobám oprávnění užívat Službu, zejména je zakázáno udělovat k užití Služby podlicence, převádět práva k užívání Služby či jinak Službu či jakékoliv oprávnění k ní distribuovat;

5.6.3. prodávat, předávat nebo jinak komerčně zpřístupňovat Službu třetím osobám;

5.6.4 přistupovat ke Službě či ji užívat způsobem, který obchází povinnost Uživatele hradit Provozovateli za užití Služby úplatu, nebo by mohl takovou úplatu neoprávněně snižovat, např. vytvářet více zákaznických účtů pro jeden subjekt atp.

5.7. Uživatel dále není v souvislosti užíváním Služby oprávněn provádět následující činnosti ani umožnit provádění takových činností třetím osobám:

5.7.1. ručně či strojově získávat data ze Služby (tzv. scraping), tj. zejména provádět indexování, sdílení, pre-caching, ukládání, exportování či hromadné stahování dat, dlaždic, obrázků, Panorama fotografií, geografických kódů (geocoding), navigačních instrukcí, routingových informací, informací o místech, hodnoty výšek ani jiných dat týkajících se firemních zápisů či jiných míst zájmu (Place of Interest / POI), včetně hodnocení a recenzí atp. Zákaz uvedený v tomto odstavci platí rovněž pro jakákoliv data poskytovaná jako výstupy ze Služby či prostřednictvím Služby;

5.7.2. ukládat či uchovávat data ze Služby a poskytovat k nim přístup (tzv. caching), tj. zejména cachovat Obsah Služby, pokud to není Provozovatelem výslovně povoleno;

5.7.3. vytvářet odvozený obsah, zejména formou digitalizace, použití pro vytvoření 3D modelu atp.;

5.7.4. modifikovat integritu (pořadí, obsah nebo kompletnost) výsledků hledání.

5.8. Uživatel není dále oprávněn užít Službu, Odvozenou aplikaci, nebo Obsah Služby způsobem nebo v případech, ve kterých se takový způsob užití ve svých podstatných znacích shoduje se zájmy chráněnými tímto článkem 5. Smluvního ujednání a jeho smyslem a účelem, přičemž se nejedná o případy dle článku 2.1. a 4. Smluvního ujednání.

6. Práva Provozovatele

6.1. Provozovatel Služby negarantuje funkčnost, dostupnost ani kvalitu Služby či Obsahu Služby.

6.2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit rozsah funkcionalit i Obsahu Služby (například mapové podklady mohou být prostřednictvím Služby poskytovány v omezeném rozsahu oproti mapovým podkladům dostupným uživatelům prostřednictvím služby Mapy.cz provozované Provozovatelem, mohou být přidány či odebrány funkcionality, části Služby apod.). Užití některých funkcionalit či částí Služby může být podmíněno souhlasem Uživatele a/nebo zvláštními podmínkami.

6.3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv i bez předchozího upozornění Uživatelů omezit nebo ukončit provoz Služby nebo její konkrétní verze či funkce.

6.4. O ukončení podpory Služby nebo její verze bude Provozovatel Uživatele informovat prostřednictvím webové stránky Služby dostupné prostřednictvím URL: https://api.mapy.cz.

6.5. Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat po Uživateli registraci pro užívání Služby.

6.6. Provozovatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení omezit libovolnému Uživateli použití Služby bez povinnosti to odůvodňovat.

6.7. Provozovatel si dále vyhrazuje právo zcela odepřít jednotlivému Uživateli použití Služby či užívání Služby ukončit, a to i bez udání důvodu, zejména však v těchto případech:

6.7.1. když bude daný Uživatel sám či prostřednictvím Odvozené aplikace přímo nebo nepřímo porušovat toto Smluvní ujednání, právní předpisy nebo práva třetích osob;

6.7.2. když bude Provozovatel povinen tak učinit ze zákonných důvodů;

6.7.3. na základě výzvy orgánů veřejné moci;

6.7.4 v případě hrozby bezpečnostního problému či v rámci jeho řešení;

6.7.5 v případě porušení dobrých mravů, bezpečnosti (vč. šíření virů apod.) či zájmů Provozovatele.

6.8. Služba v současné době neobsahuje žádnou reklamu, ale Provozovatel si vyhrazuje možnost reklamu do Služby kdykoli začlenit.

6.9. Provozovatel je oprávněn užít jméno a/nebo logo Uživatele v rámci svých referencí.

7. Vyloučení odpovědnosti Provozovatele

Provozovatel nenese odpovědnost a není povinen k náhradě nemajetkové či majetkové újmy, včetně ušlého zisku, způsobené Uživatelům zejména:

7.1. užitím Služby všemi způsoby užití,

7.2. užitím Odvozené aplikace všemi způsoby užití,

7.3. provozem Služby včetně administrativní a technické činnosti spojené s provozem Služby,

7.4. funkčností samotné Služby včetně dostupnosti Služby,

7.5. Obsahem Služby včetně aktuálnosti a přesnosti mapových podkladů či jiných dat,

7.6. nebo jinak související se Službou.

8. Zpracování osobních údajů

8.1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a Zásadami zpracování osobních údajů.

8.2. Při užívání Služby může docházet ke sběru osobních údajů v rozsahu dat o poloze, IP adresy a vyhledávaných výrazů, která jsou Provozovatelem anonymizovaně využívána k analytickým účelům a pro vylepšování Služby.

8.3. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

8.4. Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na poskytnuté e-mailové adresy. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat a zasílání obchodních sdělení zrušit.

9. Změna Smluvního ujednání

9.1. Provozovatel si vyhrazuje právo toto Smluvní ujednání v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, zejména při změně legislativy, funkčních a technických změnách Služby či v případě změn provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Nové a úplné znění Podmínek zveřejní Provozovatel na internetových stránkách Služby: api.mapy.cz. Pokud Uživatel se změnou nesouhlasí, má právo odmítnout změnu Podmínek a v takovém případě ukončit užívání Služby. Pokud Uživatel užívá Službu po účinnosti změny Podmínek, má se za to, že tím změnu Podmínek přijímá.

Toto Smluvní ujednání je platné a účinné od 13. 1. 2020.